Ceisteanna Coitianta

An gá go mbeadh Gaeilge líofa ag mo leanbh chun freastal ar Gaelholáiste Chomáin?

Ní gá. Tugann Gaelcholáiste Chomáin spreagadh do dhaltaí agus iad sa chéad bhliain sa scoil. Cuirimid tacaíochtaí breise oideachais agus cúrsaí ionduchtúcháin ar fáil do na daltaí go léir d’fhonn na scileanna teanga a bheidh ag teastáil uathu chun tairbhe a bhaint as clár oideachais Ghaeilge an ionaid a chur ar fáil dóibh. Oibríonn na múinteoirí go dlúth leis na daltaí go léir agus aithníonn siad nuair a bhíonn tacaíochtaí breise ag teastáil uathu. Tugaimid faoi deara go mbíonn na daltaí uile beagnach líofa i ndiaidh na céad bliana. Ceapann Gaelcholáiste Chomáin comhalta foirne ina ‘Comhairleoir’ do gach scoilbhliain agus bíonn an duine sin ar fáil do na daltaí i gcónaí má bhíonn ceisteanna acu nó má bhíonn siad imníoch faoi aon rud.

An mbeidh mo leanbh in ann bus a fháil chun na scoile?

Beidh. Tugaimid spreagadh do thuismitheoirí Foirm Iarratais i gcomhair Seirbhíse Bus / Iompair a líonadh isteach agus déanfaidh an t-oifigeach iompair gach cás aonair a mheas. Soláthraíonn Gaelcholáiste Chomáin seirbhís bhus i láthair na huaire a chlúdaíonn formhór an scoilcheantair, ach má tá cónaí ort lasmuigh den teorainn sin, déanfar gach iarracht freastal don leanbh.

Cad a dhéanfaidh an coláiste má bhíonn deacrachtaí ag mo leanbh dul i ngleic leis an gcéad bhliain?

Cuireann Gaelcholáiste Chomáin réimse leathan tacaíochtaí ar fáil do dhaltaí. Áirítear orthu sin clubanna obair bhaile tar éis am scoile, tacaíochtaí d’Oideachas Speisialta, tacaíochtaí duine ar dhuine, grúpaí staidéir, measúnuithe daltaí rialta agus cruinnithe tuismitheoirí is múinteoirí.

An bhfuil tacaíochtaí ann do thuismitheoirí ar mhian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge?

Tá. Tugann Gaelcholáiste Chomáin spreagadh do thuismitheoirí an t-am ar fad tacaíocht a thabhairt dá leanaí agus do chlár oideachais na scoile. Tugaimid spreagadh do thuismitheoirí a bheidh gníomhach in oideachas a leanaí. Cuirfidh an scoil ranganna Gaeilge tar éis am scoile ar fáil do thuismitheoirí chun cabhrú leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.