Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)

Is éard é Gairmchlár na hArdteistiméireachta ná Clár na Sraithe Sinsearaí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, atá deartha chun gné láidir gairmoideachais a chur leis an Ardteistiméireacht (bunaithe). Nascann an clár buanna an staidéir acadúil le fócas nua agus dinimiciúil ar foghlaim fhéintreoraithe, fiontraíocht agus an pobal.

Tá deis uathúil ag daoine óga a dhéanann LCVP a gcuid scileanna idirphearsanta, gairmiúla agus teicneolaíochta a fhorbairt. Tá na scileanna sin chomh tábhachtach céanna do riachtanais na ndaltaí sin atá ag ullmhú do bhreisoideachas, atá ag lorg fostaíochta nó a bhfuil sé beartaithe acu tús a chur lena ngnó féin amach anseo.

Measúnú ar na Nascmhodúil

Leanann daltaí LCVP na siollabais ábhar chéanna agus déantar iad a mheasúnú ar an mbealach céanna lena gcuid piaraí san Ardteistiméireacht. Le haghaidh na nascmhodúl déantar iad a mheasúnú trí Scrúdú Scríofa (40%) agus trí Phunann Obair Chúrsa (60%).

Ní mór an Punann Obair Chúrsa a chur isteach ar an gcéad Chéadaoin i mí an Mhárta. Bíonn an scrúdú scríofa ar siúl ar an gcéad Chéadaoin i mí na Bealtaine de bhliain na hArdteistiméireachta. Maireann an scrúdú dhá uair an chloig go leath agus tá sé comhdhéanta de trí chuid a ndéantar cur síos orthu thíos.

Seo a leanas struchtúr an Scrúdaithe Scríofa:

Cuid A Cur i láthair closamhairc

Cuid B Cás-Staidéar (arna fháil roimh ré ag daltaí)

Cuid C Ceisteanna Ginearálta (4 amach as 6) Is ionann an Punann d’Obair Chúrsa agus 60% de na marcanna iomlána. Cuireann na daltaí an punann le chéile thar thréimhse dhá bhliain an chláir agus déantar é a mheasúnú ag deireadh na bliana deireanaí den Ardteistiméireacht. Déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna an Punann agus an Scrúdú Scríofa a mheasúnú go seachtrach.

Aithníonn na hInstitiúidí Teicneolaíochta na Nascmhodúl chun críocha pointí ag an hInstitiúidí Teicneolaíochta agus Ollscoileanna. Is mar seo a leanas a dháiltear na pointí:

Grád Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta
Pas le Gradam
Pas le Tuillteanas
Pas
70 pointe
50 pointe
30 pointe