Polasaí Gaeilge

Baineann an polasaí le:

An coláiste agus pobal an choláiste.

Cúis

Is coláiste lán-Ghaeilge é Coláiste Chomáin.

Aidhmeanna

 • Go bhfeidhmeoidh an coláiste trí mheán na Gaeilge.
 • Cruinneas agus saibhreas teanga a chothú, le go mbeidh ardchaighdeán Gaeilge sa choláiste.
 • Go spreagfaí an teanga Gaeilge, cultúr na Gaeilge agus an cultúr Gaelach sa choláiste agus taobh amuigh den choláiste.
 • Meas agus tuiscint don Ghaeilge a chothú i measc scoláirí agus pobal an choláiste uile.

Ábhar

 • Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga teagaisc an choláiste.
 • Déanfar gach iarracht an cultúr Gaelach a spreagadh trí pháirtíocht i ngrúpaí ceoil, damhsa, scoraíochtaí, drámaíocht, díospóireacht agus imeachtaí Gaeilge agus Gaelacha eile.
 • Go mbeidh múinteoirí an choláiste inniúil agus toilteanach a ngairm a dhéanamh go héifeachtach trí Ghaeilge.

Cur i bhfeidhm agus monatóireacht

 • Cuirfear an fhoireann Riail na Gaeilge i bhfeidhm.
 • Cuirfear inniúlacht agus toilteanacht Ghaeilge san áireamh nuair atá múinteoirí agus baill foirne á gceapadh do Choláiste Chomáin.
 • Reachtálfar agallaimh do phostanna i gColáiste Chomáin trí mheán na Gaeilge.
 • Cuirfear Polasaí Gaeilge Choláiste Chomáin in iúl do gach ball foirne.
 • Tabharfar aitheantas do na scoláirí is mó a léiríonn díograis agus dílseacht don Ghaeilge.
 • Spreagfar ranganna sinsireacha chun dea-shampla a léiriú do na ranganna sóisearacha.
 • Meabhrófar tábhacht na Gaeilge do na scolairí go rialta.
 • Tá próiseas lagtha amach sa gCód Iompair i dtaobh bhriseadh Riail na Gaeilge..
 • Tabharfar cabhair faoi leith do scoláirí nach bhfuil líofa sa Ghaeilge.

Déanfaidh an príomhoide, múinteoirí agus scoláirí monatóireacht rialta ar an bpolasaí. Tabharfaidh an Bord Bainistíochta, Coiste na dTuistí agus tuistí an choláiste tacaíocht don pholasaí.