Polasaí Iompair / Cód Iompair Dearfach

Creideann Coláiste Chomáin go bhfuil Polasaí Iompair/Cód Iompair Dearfach fréamhaithe go domhain i meas frithpháirteach do thraidisiúin, ceartas agus leas coiteann agus cúram do shláinte agus sábháilteacht.

Baineann an polasaí le:

Daltaí, tuismitheoirí, príomhoidí, comhaltaí foirne riaracháin, múinteoirí ón gColáiste, Coiste Gairmoideachais Mhaigh Eo.

1. Táthar ag súil to labhróidh gach dalta Gaeilge laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

Ciallaíonn sé sin:

 • Nach mór duit Gaeilge a labhairt ar thailte scoile.
 • Nach mór duit Gaeilge a labhairt idir ranganna.
 • Nach mór duit Gaeilge a úsáid sa pháirc imeartha agus le linn gníomhaíochtaí scoile gach lá.
 • Nach mór duit Gaeilge a labhairt nuair agus tú ag imeachtaí, turais, cluichí lasmuigh den scoil.

Fáth:

 • Ceanglaítear sin toisc gur Gaelcholáiste í Coláiste Chomáin
 • Le gur féidir leat a bheith rannpháirteach go hiomlán sa rang. Múintear na hábhar trí Ghaeilge.
 • Cuirtear isteach ar an bpróiseas teagaisc agus ar an timpeallacht foghlama mura mbíonn tú sásta Gaeilge a úsáid.
 • Is ambasadóirí sibh a dhéanann ionadaíocht ar an scoil le linn gníomhaíochtaí agus turas

 

2. Táthar ag súil mbeidh gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin i láthair gach lá agus go mbeidh siad in am, 9.05 a.m. ar a dhéanaí, agus sula dtosóidh ranganna.

Ciallaíonn sé sin:

 • Go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh tú ar scoil gach lá a mbíonn sí ar oscailt mura bhfuil sé go hiomlán dosheachanta. Má bhíonn tú as láthair ní mór dod’ thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh leis an scoil roimh 9.10am ar an lá a bhíonn i gceist. Teastóidh teastas dochtúra uait má bhíonn tú as láthair ar feadh os cionn 3 lá as a chéile. Má bhíonn tú as láthair ar feadh lá amháin/dhá lá teastóidh nóta a bheidh sínithe ag do thuismitheoirí a thugann míniú ar do neamhláithreacht nuair a fhilleann tú.
 • Má fhágann tú áitreabh na scoile gan fáth ní mór duit nóta a thabhairt don cheann bliana ó thuismitheoir/caomhnóir ag iarraidh cead nó glaoch gutháin chuig an scoil ó thuismitheoir/caomhnóir agus ansin ní mór duitse agus dod’ thuismitheoirí/caomhnóirí tú a shíniú amach ag an oifig nuair a phiocann siad suas tú.
 • Má bhíonn tú déanach téigh chuig oifig na scoile chun leabhar deireanas a shíniú agus nóta ó do thuismitheoir/caomhnóir a thabhairt isteach. Mura dtugann tú nóta deireanas beidh ort fanacht istigh ag am lóin.

Fáth:

 • Bíonn sé deacair am a chailltear a dhéanamh suas
 • Tá an scoil i dteideal de réir dlí míniú a fháil agus is faoi thuismitheoir/caomhnóirí atá sé an míniú sin a thabhairt
 • Tá an scoil freagrach as cúrán na ndaltaí uile i rith an lae
 • Chun cur isteach ar ranganna a sheachaint
 • Chun nach gcaillfear faisnéis, go háirithe ag tionól na maidine

 

3. Táthar ag súil go mbeidh gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin ullmhaithe dá n- ábhar agus do ranganna.

Ciallaíonn sé sin:

 1. Go mbeidh pinn, téacsleabhair, ábhair agus cóipleabhair chuí agat
 2. Go dtabharfaidh tú leat cibé trealamh speisialta a bhfuil gá leis m.sh. feisteas corpoideachais, trealamh líníochta srl.
 3. Go dtabharfaidh tú do dhialann scoile chuig gach rang gach lá.

Fáth:

 • Bíonn sé dodhéanta a bheith rannpháirteach go hiomlán i rang agus ní féidir an t- ábhar a dhéanamh dá uireasa.
 • Cuirtear isteach ar an próiseas teagaisc agus ar an timpeallacht foghlama mura bhfuil tú ullmhaithe go hiomlán.

 

4. Táthar ag súil go mbeidh meas ag gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin ar mhúinteoirí, ar chomhaltaí foireann agus ar chuairteoirí chun na Scoile.

Ciallaíonn sé sin:

 • Meas a bheith agat ar do mhúinteoirí, istigh sa seomra ranga agus lasmuigh de araon.
 • Aird a thabhairt ar threoracha agus iad a leanúint gan cur isteach ar aon duine.
 • Tú féin a iompar ar bhealach béasach agus múinte i leith comhaltaí foirne sa scoil agus timpeall uirthi. 
 • Leanúint leis an meas céanna a thaispeáint lasmuigh den scoil.

Fáth:

 • Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an próiseas oideachasúil laistigh sa rang in ann forbairt agus dul chun cinn ar bhealach comhchuí.
 • Tá gach aon duine i dteideal measa chuí
 • Tá gach comhalta foirne i dteideal a ndínit laistigh agus lasmuigh den scoil

Teastaíonn ó Bhainistíocht na Scoile go mbeadh gach aon duine ag comhoibriú lena chinntiú gur áit shona agus shábháilte a bheidh inti do gach duine.

 

5. Táthar ag súil go ndéanfaidh gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin fóin phóca agus gléasanna leictreonacha eile, cosúil le seinnteoirí MP3, I-podanna, Nintendo a mhúchadh le linn uaireanta scoile agus/nó gníomhaíochtaí scoile

Ciallaíonn sé sin:

 • Nach bhfuil cead agat fón póca nó gléasanna leictreonacha eile a úsáid
 • Nach bhfaigheann tú fón póca duine éigin eile ar iasacht chun é a úsáid.

Fáth:

 • Cuireann clingthoin isteach ar ranganna.
 • D’fhéadfadh cluichí a bheith ar fáil ar fóin phóca agus ar ghléasanna leictreonacha eile, agus bíonn fonn ar úsáideoirí a bheith ag imirt orthu nuair ba chóir dóibh a bheith dírithe ar obair.

Tá gutháin scoile ar fáil in oifig an rúnaí má bhíonn gá teachtaireachtaí práinneacha a chur in iúl do dhaltaí nó iad a fháil uathu.

 

6. Táthar ag súil go gcaithfidh gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin gach píosa dá n-éidí.

Ciallaíonn sé sin:

 • Go bhfuil an scoil ag súil le caighdeáin arda feistis agus dealraimh.
 • Nuair a chaitheann tú d’éide scoile, is ambasadóir don scoil tú i measc an phobail. Tá éide scoile comhdhéanta de – Bríste gorm/fioghual Buachaillí, Bríste & Scriota mionstríocach Cailíní / Geansaí scoile le suaitheantas.
 • Níl cead seodra a chaitheamh ar d’éadan
 • Táthar ag súil go gcaithfeadh daltaí gach píosa d’éidí na scoile i gcónaí. Áiríonn sé sin ócáidí a mbíonn daltaí lasmuigh d’áitreabh na scoile ach ina bhfuil siad fós ina n- ionadaithe ag an scoil.

Fáth:

 • Is iad sin na héidí scoile a comhaontaíodh idir thuismitheoirí/caomhnóirí, dhaltaí agus na údaráis scoile.
 • Cinntíonn sé go gcaitear go cothrom le gach dalta.
 • Tá sé ag teacht leis na Treoirlínte Sláinte agus Sábháilteachta.

7. Táthar ag súil go mbeidh meas ag gach dalta de chuid Coláiste Chomáin ar dhaltaí eile.

Ciallaíonn sé sin:

 • Meas a bheith agat ar dhaoine eile agus a bheith béasach agus múinte leo.
 • Gan a bheith ag piocadh as aon duine, a bheith i mbun bulaíochta ach a bheith ag faire amach dá chéile
 • Gan a bheith ag troid, laistigh nó lasmuigh den scoil, nó ag socrú troideanna lasmuigh den scoil.
 • Nach mbíonn tú ag brú do bhealach timpeall ach go siúlann tú.
 • Nach dtéann tú i mbun cluichí ina mbíonn rith, méiseáil nó hipirghníomhaíocht mar chuid de laistigh d’fhoirgneamh na scoile.
 • Go mbeidh meas agat ar mhaoin daltaí eile.

Fáth:

 • Cosúil leatsa, tá siad i dteideal meas a fháil.
 • Is féidir eagla a chur ar dhaoine, dochar tú a dhéanamh dóibh nó iad a ghortú, rud a chiallaíonn go mbeidh siad míshona agus iad ag an scoil
 • D’fhéadfadh díobháil thromchúiseach a bheith mar thoradh air
 • D’fhéadfadh trioblóid thromchúiseach agus tionóiscí a bheith mar thoradh air.

8. Táthar ag súil go ndéanfaidh gach dalta de chuid Coláiste Chomáin a n-dícheall in obair ranga agus obair bhaile.

Ciallaíonn sé sin:

 • Go n-éistfidh tú leis na múinteoirí
 • Nach gcuirfidh tú isteach ar an rang
 • Go ndéanfaidh tú d’obair bhaile gach oíche, bíodh sí i scríbhinn nó ó bhéal 
 • Go mbéarfaidh tú do dhialann obair bhaile leat i gcónaí agus go gcoinneoidh tú taifead ar d’obair bhaile inti.

Fáth:

 • Ní mór do thuismitheoirí/caomhnóirí dialanna a shíniú gach seachtain
 • Níl an múinteoir ach ag iarraidh cabhrú leat agus tacaíocht a thabhairt duit agus tú ag foghlaim
 • Ní sé féaráilte ar dhaoine eile a bhíonn ag iarraidh a bheith ag foghlaim
 • Is cúltaca í d’obair bhaile ar an obair a dhéantar sa rang
 • Cabhraíonn sé leat cuimhneamh ar an méid a bhíonn le déanamh agat.

9. Táthar ag súil go mbeidh aird ag gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin ar na ceanglais dlíthiúla a bhaineann le halcóil a ól agus ní mór dóibh staonadh ó bheith ag ól alcóil le linn gníomhaíochtaí scoile, is cuma cén aois iad.

Ciallaíonn sé sin;

 • Mura bhfuil an teorainn aoise dhleathach bainte amach agat nach bhfuil cead agat a bheith ag ól alcóil.
 • Nach bhfuil cead ag daltaí deoch mheisciúil a thabhairt isteach sa scoil ag am ar bith, is cuma cén aois tú.
 • Agus tú i mbun gníomhaíochtaí scoile, nach n-ólfaidh tú alcóil agus tú ina mbun, is cuma cén aois tú.
 • Má tá deoch mheisciúil ólta agat le deireanaí, nach bhfuil cead agat a bheith sa scoil, is cuma cén aois tú.

Fáth:

 • Tá sé in aghaidh an dlí
 • Déanann sé damáiste do shláinte daoine óga.
 • Cuireann sé isteach go mór ar atmaisféar na scoile.
 • Tá sé thar a bheith tábhachtach nach dtiocfá ar scoil agus tú ar meisce agus go bhfuil sé de chumas agat a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí scoile.

10. Táthar ag súil go mbeidh gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin rí-chúramach le foirgneamh, troscán, trealamh agus tailte na scoile agus meas a bheith acu orthu.

Ciallaíonn sé sin:

 • Nach scriosann tú nó nach aghloiteann tú aon cuid de struchtúr na scoile.
 • Nach mbriseann nó nach ndéanann tú damáiste d’aon chuid de mhaoin na scoile.
 • Nach gcaitheann tú bruscar nó nach salaíonn tú seomraí ranga, pasáistí nó tailte na scoile.

Fáth:

 • Léiríonn caighdeán ard glaineachta na scoile sealbhóirí na scoile, idir chomhaltaí foirne agus daltaí.
 • Bheadh an costas a bhaineann le cuí a chur ar an trealamh briste ina ualach ortsa nó ar do thuismitheoirí.
 • Tá sé tábhachtach do gcosnóidh gach duine timpeallacht na scoile agus gur áit ghlan agus shláintiúil a bheidh inti ar féidir obair agus staidéar inti.

11. Táthar ag súil go mbeidh aird ag gach Dalta de chuid Coláiste Chomáin ar threoir na Roinne Sláinte a chuireann cosc iomlán ar chaitheamh toitíní ar thailte na scoile ag am ar bith.

Ciallaíonn sé sin:

 • Nach gcaitheann tú toitíní laistigh d’fhoirgneamh na scoile nó ar thailte na scoile ag am ar bith.

Fáth:

 • Tá sé in aghaidh an dlí
 • Bíonn baol tine ann
 • Tá sé mí-shláintiúil
 • Is ionad gan cead caite í an scoil.

12. Táthar ag súil go staonfaidh gach dalta de chuid Coláiste Chomáin ó bheith ag tógáil substaintí agus drugaí neamhcheadaithe.

Ciallaíonn sé sin;

 • Fad a bhfuil baint agat le Coláiste Chomáin, níl cead agat drugaí nó substaintí mídhleathacha a bheith i do sheilbh nó a thógáil.
 • Nach dtabharfaidh tú ítimí den chineál sin isteach sa scoil nó nach ndéanfaidh tú iarracht a dhéanamh iad a dhíol le daoine eile.

Fáth:

 • Tá sé in aghaidh an dlí.
 • Is cleachtadh thar a bheith míshláintiúil agus contúirteach é agus bíonn drochshláinte agus bás mar thoradh air.
 • Tá sé mímhorálta iallach a chur ar dhaoine eile drugaí agus substaintí neamhcheadaithe a thógáil.
 • Tá sé de dhualgas ar an scoil seo agus ar an bpobal seo dea-shampla a léiriú agus ní chóir go gcuirfeadh aon rud isteach ar an ndea-chlú sin.


13. Táthar ag súil nach dtabharfaidh aon dalta de chuid Coláiste Chomáin guma coganta isteach sa scoil agus go staonfaidh siad ó bheith ag ithe bia, milseán srl lasmuigh de limistéar nó d’amanna ainmnithe.

Ciallaíonn sé sin;

 • Nach bhfuil cead guma coganta/bolgóideach a bheidh ag dalta laistigh den scoil agus go gcaithfear é a chaitheamh sna haraidí arna soláthar.
 • Nach bhfuil cead ithe sa seomra ranga nó le linn ranganna

Fáth:

 • Milleann guma coganta/bolgóideach cairpéid, éadaí, troscán srl,
 • Cuireann cogaint isteach ar an rang agus bíonn bia a diúscraítear i seomraí ranga míshláintiúil agus meallann sé míolra.

Míníodh an Polasaí Iompair / Cód Iompair Dearfach dom agus tuigim go hiomlán é agus aontaím cloí leis na rialacha.

Bliain

Síniú _________________________ Dalta

Dáta ___________

 

Síniú __________________________Múinteoir

Dáta ___________