Polasaí Iontrála

Daingnigh BOM: 02-03-2011

Baineann an polasai seo le:

Daltaí, tuismitheoirí, príomhoidí, foireann riaracháin, múinteoirí ón gColáiste, Coiste Gairmoideachais Mhaigh Eo.

1.1 Is Iar-Bhunscoil Ghaeilge í Gael Choláiste Chomáin, faoi phátrúnacht Choiste Gairmoideachais Chontae Mhaigh Eo. Tugann an scoil deis do bhuachaillí agus cailíní freastal ar oideachas dara leibhéal trí mheán na Gaeilge.

1.2 Cuireann Gaelcholáiste Chomáin fáilte roimh gach dalta atá oiriúnach lena nglacadh isteach, is cuma cén inscne, cine iad nó cumas acadúil nó cúlra cultúir atá acu, i dtuairim ghairmiúil údarás na scoile, agus bunaithe ar cháipéisíocht/tuairiscí cuí. Táimid tiomanta an caighdeán oideachais is airde a chur ar fáil a oireann do riachtanais na ndaltaí go léir, agus freastalófar ar riachtanais oideachais na ndaltaí sin nuair a chuirfidh an scoil sábháilteacht agus cearta na ndaoine iomchuí san áireamh agus faoi réir fheidhmeanna an Aire de bhun alt 7 (1) den Acht Oideachais 1998.

2.1 Féachfaidh Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Chomáin le linn dó an polasaí seo a bhunú, míniú a thabhairt dá thiomantas do na luachanna atá mar bhuntaca ag an Acht Oideachais 1988, ag an Acht Oideachais (Leas), 2000, ag an Acht um Stádas Comhionann, 2000 agus d’éiteas agus traidisiúin Choiste Ghairmoideachais Chontae Mhaigh Eo. Ní dhiúltóidh Gaelcholáiste Chomáin dalta a ghlacadh isteach sa scoil ach amháin i gcás, de réir pholasaí Choiste Gairmoideachais Chontae Mhaigh Eo faoi Alt 15(2)(d) den Acht Oideachais, 1998, a bhfuil forálacha an pholasaí leagtha amach in 1.1 de Ráiteas Polasaí Ginearálta an Choiste agus in 1.1 thuas.

2.2 Forchoimeádann Gaelcholáiste Chomáin an ceart gan dalta a chlárú i gcás ina mbeadh an dalta faoi mhíchumas nó go mbeadh riachtanas oideachais speisialta aige nó aici nach féidir leis an scoil freastal air, fiú le hacmhainní breise a chuireann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil, nó i gcás ina mbeadh an dalta ina bhagairt do-ghlactha do dhaltaí, comhaltaí foirne agus/nó dó mhaoin na scoile. Forchoimeádann Coláiste Chomain chomh maith an ceart dalta a ghlacadh isteach in athuair, ag féachaint do chearta bunreachtúla na ndaoine lena mbaineann, mura bhfuil an scoil in ann riachtanais aonair chuí a chomhlíonadh.

3 CEARTA LEANAI AGUS TUISMITHEOIRÍ:

3.1 Aithníonn Coláiste Chomáin cearta gach leanbh, lena n-áirítear leanaí atá faoi mhíchumas, nó a bhfuil rieachtanais oideachais speisialta eile ag dul dóibh, mar a bhaineann siad le hoideachas de bhun an Acht Oideachais 1998 Alt 6 (a) agus faoi réir feidhmeanna an Aire de bhun alt 7 (1) den Acht Oideachais 1998.

3.2 Aithníonn Gaelcholáiste Chomáin an dualgas atá air comhionannas rochtana agus rannpháirteacht in oideachas a chur chun cinn de bhun an Acht Oideachais 1998 Alt 6 (c) agus faoi réir fheidhmeanna an Aire de bhun alt 7(1) den Acht Oideachais 1998.

3.3 Urramaíonn Coláiste Chomáin ceart tuismitheoirí a leanaí a chur chuig scoil dá rogha, ag féachaint do chearta agus do dhualgas reachtúil/dlíthiúil na Scoile agus ag tagairt do 2.2 thuas agus d’úsáid éifeachtúil acmhainní de bhun an Achta Oideachais, Alt 6 (e). Tuigeann an Coláiste chomh maith nach bhfuil ceart iomlán ag tuismitheoirí.

4. FREAGRACHT TUISMITHEOIRÍ:

4.1 Ní mór do thuismitheoirí linbh (nó dalta atá os cionn 18 bliain d’aois) a bhfuil iarratas iontrála chuig scoil déanta aige nó aici faisnéis iomchuí a thabhairt mar a fhorordaíonn an scoil.

4.2 Sula nglactar leanbh isteach sa scoil, ní mór don tuismitheoirí agus an leanbh (nó dalta atá os cionn 18 bliain d’aois) gealltanas i scríbhinn a shíniú chun cloí le cód iompair na scoile. Sa chás ina ndiúltaíonn tuismitheoir/caomhnóir dalta atá faoi 18 bliain d’aois, nó dalta atá os cionn 18 bliain d’aois, cód iompair na scoile a shíniú, ní ghlacfar an dalta sin isteach sa scoil.

4.3 Ní mór do thuismitheoirí a aithint gurb í an Ghaeilge an príomh-mheán a úsáidtear agus tá súil go ndéanfaidh na daltaí a scrúduithe trí mheán na Gaeilge.

5. NÓSANNA IMEACHTA IONTRÁLA:

5.1 a) Tabharfaidh an príomhoide cuairt ar bhunscoileanna áitiúla agus cuirfidh sé nó sí faisnéis agus doiciméadacht a bhaineann le rollú ar fáil.

b) Tionólfaidh an scoil tráthnóna faisnéise sa dara téarma. Cuifear fógraí sna meáin áitiúla ina dtabharfar cuireadh do pháirtithe leasmhara agus do thuismitheoirí agus daltaí atá ag freastal ar rang a 5 agus a 6 i mbunscoileanna in abhrantrach Gaelcholáiste Chomáin go háirithe freastal orthu sin.

c) Beidh réamheolaire agus foirmeacha iarratais ar fáil roimh an tráthnóra faisnéise agus ón scoil, ach iad a iarraidh.

d) Ní mór do gach dálta/tuismitheoir ionchasacha foirm iarratais i scríbhinn a líonadh agus a chur isteach chuig an scoil faoin dáta deiridh atá luaite.

5.2 Iarrfaidh Gaelcholáiste Chomáin an fhaisnéis seo a leanas ón tuismitheoir, ón dalta agus/nó ón scoil ina bhfuil/ina raibh an dalta, mar is cuí, sula ndéanfar cinneadh maidir le dalta a ghlacadh isteach sa scoil:

a) Ainm, aois agus seoladh an dalta.

b) Dáta breithe agus teastas breithe an dalta.

c) Uimhir PPS an dalta.

e) Seoladh na dtuismitheoirí

f) Uimhreacha gutháin iomchuí, lena n-áirítear uimhreacha éigeandála.

g) Ainm, seoladh agus uimhreacha gutháin na scoile ina bhfuil/ina raibh an dalta.

h) Faisnéis agus taifid ón scoil ina bhfuil/ina raibh an dalta, lena n-airítear faisnéis a bhaineann le leibhéal Gaeilge an dalta.

i) Creideamh an dalta.

j) Faisnéis liachta iomchuí, lena n-áirítear uimhir chárta liachta, más infheidhme.

k) Faisnéis iomchuí a bhaineann le rochtain ar an leanbh, cúram an linbh agus orduithe dlíthiúla a bhaineann leis an leanbh.

5.3 Laistigh de 21 lá i ndiaidh na faisnéise iomchuí mar atá leagtha amach in 5.2 thuas a fháil, nó laistigh de 21 lá ón dáta deiridh rollaithe a sonraíodh, (arna gcinneadh ag an mBord Bainistíochta gach bliain) agus ar Scrúdú Measúnaithe Leibhéil Ghaeilge a dhéanamh, eiseoidh an Bord cinneadh chuig tuismitheoir linbh nach bhfuil 18 bliain d’aois bainte amach aige nó aici fós agus chuig dalta a bhfuil 18 bliain d’aois bainte amach aige nó aici.

5.4 Dearbhaíonn Gaelcholáiste Chomáin go mbeidh na sonraí a bhailítear i ndáil le daltaí agus a dtuismitheoirí á rialú ag an Acht um Chosaint Sonraí 1988 agus ag an Acht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003 agus nach mbainfear úsáid as an fhaisnéis sin ach amháin chun na críocha chun ar beartaíodh í. Déanfar faisnéis a stóráil de réir Pholasaí Cosaint Shonraí an Ionaid.

5.5 Cinnteoidh Bord Bainistíochta Gaelcholáiste Chomáin go ndéanfar éifeachtúlacht an phróisis, na stráitéise agus an pholasaí a bhaineann le hiontrálacha a mheas go rialta.

6. CRITÉIR IONTRÁLA: 6.1 a) Ó tharla gur Scoil Dara leibhéal Ghaeilge í Gaelcholáiste Chomáin, ní mór go mbeadh leibhéal sásúil Gaeilge labhartha agus scríofa ag na daltaí, de réir mar arna measúnú ag na húdaráis scoile, sula nglactar na daltaí isteach. D’fhéadfaí daltaí ionchasacha a ghlaoch chuig agallamh gearr le Príomhoide na scoile, nó chuig ainmní de chuid an Phríomhoide, d’fhonn a leibhéal Gaeilge agus a dtiomantas oideachas maidir le hoideachas dara leibhéal trí mheán na Gaeilge a fháil amach.

b) Sula nglactar leanbh isteach sa scoil tabharfar Polasaí na Gaeilge do thuismitheoirí/daltaí agus ní mór go mbeadh sé léite sula sínófar é.

c) Tabharfar Cód Araíoachta na scoile do thuismitheoirí agus do dhaltaí agus ní mór go mbeadh sé léite agus aontaithe sula nglacfar an leanbh isteach sa scoil.

6.2 I gcás nach mbeidh an scoil in ann freastal ar líon na ndaltaí ar mhaith leo rollú sa scoil i rith bliana áirithe cuirfear na critéir seo a leanas i bhfeidhm maidir le leithdháileadh áiteanna de bhun 6.1 thuas.

a) Daltaí a d’fhreastail ar Bhunscoileanna lán-Ghaeilge.

b) Daltaí ó theaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge mar an chéad teanga.

c) Daltaí a d’fhreastail ar bhunscoileanna nach bunscoileanna Gaeilge iad agus a bhfuil leibhéal sásúil Gaeilge labhartha agus scríofa acu, i dtuairim údarás na scoile, agus atá tiomanta oideachas dara leibhéal a bhaint amach trí Ghaeilge.

d) Leithdháilfear na céad áiteanna ar na daoine is túisce a bheidh ann.

e) Déanfar liosta feithimh a bhunú nuair a bheidh gach áit atá ar fáil a leithdháileadh. f) Rochtain ar acmhainní.

g) Oiriúnacht chúrsaí/chláir don dalta.

h) Measúnú gairmiúil na scoile maidir le doiciméadacht/tuairiscí tacaíochta den dalta i ndiaidh agallaimh agus breithmheasa.

i) Sláinte agus Sábháilteacht na ndaltaí agus na gcomhaltaí foirne eile.

7. Aistrithe ó scoileanna eile

7.1 Ní mór do dhaltaí a bhíonn ag aistriú ó scoileanna eile na critéir arna leagan amach thuas a chomhlíonadh i dtaca le 6.1 (a) thuas go háirithe. D’fhéadfaí go n-iarrfaidh teistiméireacht ó Phríomhoide na scoile deireanaí.

Déanfaidh an scoil gach iarracht réasúnta chun teacht i gcabhair ar dhalta a bhíonn ag iarraidh aistriú chuig Gaelcholáiste Chomáin. Déanfaidh bainistíocht na scoile cinneadh maidir le hiarratais iontrála chuig aon bhliain trí na critéir seo a leanas a chur i bhfeidhm. Ní mór iarratais ar aistriú a dhéanamh roimh an bhliain acadúil. Ní mór chomh maith go dtabharfadh an scála ama sin tréimhse leithdháilte do bhainistíocht na scoile chun cinneadh a dhéanamh sula dtosóidh an scoilbhliain. Cinnfidh bainistíocht na scoile cibé an bhfuil nó nach bhfuil aistriú:

Ag comhaontú le polasaí iontrála na scoile.

Ar an rud is fearr maidir le leas an dalta.

Ar an rud is fearr maidir le leas na scoile.

Ina leas oideachasúil ag an dalta.

7.2 Nuair a dhéanamh dalta atá nó a bhí ina bhall de scoil dara leibhéal iarratas ar aistriú chuig Gaelcholáiste Chomáin ní mór go gcomhlíonfar na nósanna imeachta seo a leanas sula ndéantar cinneadh i leith an iarratais sin:

(i) Ní mór do thuismitheoir (í) an dalta Foirm Fhiosrúcháin comhlánaithe a lorgaíonn aistriú chuig Coláiste Chomáin a thabhairt ina shonraítear go soiléir na cúiseanna a bhfuiltear ag lorg aistrithe.

(ii) Ní mór go luafar go soiléir san Fhoirm Fhiosrúcháin na hábhair a bhfuil an dalta ag tabhairt fúthu tráth an iarratais. Mura mbeidh bainistíocht Gaelcholáiste Chomáin in ann na hábhair sin go léir a sholáthar, d’fhéadfaí áit a dhiúltiú ar fhorais oideachasúla.

(iii) Ní mór do Phríomhoide na scoile a bhfuil nó a raibh an dalta ag freastal uirthi Foirm Fhiosrúcháin a líonadh agus a thabhairt ar ais do Phríomhoide Gaelcholáiste Chomáin i dteannta doiciméadacht iomchuí eile (tuairiscí oideachasúla agus/ nó síceolaíocha) a shonróidh an scoil i ndáil le dalta.

(iv) Ní mór do thuismitheoir dalta nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici nó dalta a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici dhá chóip de na tuairiscí scoile nó torthaí Scrúduithe Stáit is déanaí a thíolacadh más cuí.

(v) Nuair a bheidh (i), (ii), (iii) agus (iv) thuas comhlíonta, ní mór do thuismitheoir(í) agus don dalta (nó dalta atá os cionn 18 mbliana d’aois) freastal ar agallamh leis an mBord Athbhreithnithe um Iarratas Aistrithe.

Is iad na daoine seo a leanas a bheidh ina gcomhaltaí den Bhord:

- Príomhoide

- Leasphríomhoide

- Treoirchomhairleoir

- Ceann Bliana - Múinteoir Tacaíochta Foghlama

- Múinteoir(í) Ábhar cuí

(vi) Ceanglófar ar an iarrthóir tástálacha measúnaithe cuí a dhéanamh arna gcinneadh ag bainistíocht Ghaelcholáiste Chomáin i gcomhairle le múinteoirí iomchuí.

(vii) I gcás ina mbeidh siblín (nó siblíní) an iarrthóra thuas ag iarraidh dul chuig Coláiste Chomáin, déanfar an t-iarratas (na hiarratais) a mheas de réir na gcritéir atá leagtha amach thuas.

(viii) Má bhíonn Bainistíocht Gaelcholáiste Chomáin, i ndiaidh na nósanna imeachta thuas, sásta go bhfuil an t-iarratas bone fide agus, agus aird á tabhairt aici ar a dualgais reachtúla, má bhíon sí in ann freastal ar riachtanais oideachasúla an iarrthóra agus nach bhfuil sí ag cur isteach ar chearta na ndaltaí atá ina mball de Ghaelcholáiste Chomáin cheana, ansin déanfar áit ar an gcúrsa scoile arna iarraidh a thairiscint don iarrthóir.

(ix) Má bhraitheann bainistíocht na scoile gur chóir an t-iarratas a dhiúltiú ní mór an t-ábhar a tharchur chuig an Bord Bainistíochta lena mheas agus ní mór tuismitheoir an iarrthóra atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nó dalta a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici a chur ar na eolas faoin gceart atá aige nó aici éisteacht phearsanta a fháil ón mBord sula ndéanfar cinneadh.

(x) Ní bhreithneofar iarratais a gheofar i gcúrsa na bliana acadúla ó dhaltaí a bhfuil cónaí orthu lasmuigh d’abhantrach na scoile.

(xii) Próiseálfaidh Bainistíocht na Scoile iarratais a gheofar i gcúrsa na bliana acadúla ó dhaltaí a théann chun cónaithe lena dtuismitheoirí in abhantrach na scoile agus má bhíonn áit ar fáil agus má mheastar go bhfuil an t-iarrthóir oiriúnach chun áit a bheith aige nó aici sa scoil, féadfaidh an Príomhoide an áit a thairiscint agus tuairisc a thabhairt ina dhiaidh sin don Bhord Bainistíochta. Má bhraitheann Bainistíocht na Scoile nach féidir nó nár cheart áit a thairiscint don iarrthóir ba chóir an t- iarratas a tharchur chuig an Bord Bainistíochta lena phlé agus ní mór tuismitheoir an iarrthóra atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nó iarrthóir a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici a chur ar na eolas faoin gceart atá aige nó aici éisteacht phearsanta a fháil ón mBord sula ndéanfar cinneadh.

(xiii) I gcás ina ndéanfaidh dalta, atá imithe ó Ghaelcholáiste Chomáin go deonach chun dul i mbun fostaíochta nó chun freastal ar institiúid oideachasúil eile, iarratas ina dhiaidh sin chun a bheith athghlactha isteach sa scoil, déanfaidh Bainistíocht na Scoile cinneadh faoi cibé ar féidir leis/léi a chuid/cuid staidéar a atosú sa scoil i ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar infhaighteacht áiteanna, dúthracht an dalta i leith na hoibre, rannpháirteacht i ngníomhaíochtaí scoile, taifead tinrimh, iompar srl. nuair a d’fhreastail sé/sí ar Choláiste Chomáin.

(xiv) I gcás gur díbríodh dalta atá ag féachaint le háit a fháil i nGaelcholáiste Chomáin ó scoile eile nó gur iarraidh air nó uirthi iarratas iontrála a dhéanamh chuig scoil eile, ní chóir go mbeadh sé d’oibleagáid ar Ghaelcholáiste Chomáin glacadh leis an dalta seo isteach sa scoil fiú má tá an dalta sin ina chónaí/ina cónaí laistigh den abhantrach. I gcásanna den sórt sin féachfaidh bainistíocht na scoile cearta an iarrthóra agus cearta na ndaoine eile uile sa scoil a chomhardú.

8. Rialacháin na Roinne Oideachais:

8.1 Braitheann incháilitheacht iontrála ar na rialacháin DES seo a leanas:

8.1 (i) Agus an aois is gá slánaithe: 12 ar an 1ú Eanáir sa bhliain féilire i ndiaidh iontráil an linbh isteach sa Chéad Bhliain.

8.1 (ii) Ní mór go mbeadh caighdeán oideachais bainte amach ag daltaí de bhunú na hÉireann atá comhionann le rang a Sé sa bhunscoil sa bhliain acadúil sula nglactar isteach iad.

8.1 (iii) Ní mór go mbeadh caighdeán oideachais comhionann bainte amach ag daltaí as tíortha eile.

7 ACHOMHAIRC:

7.1 I gcás ina ndiúltaítear iontráil chun na scoile, cuirfear an tuismitheoir agus an leanbh ( nó dalta atá os cionn 18 mbliana d’aois) ar an eolas maidir leis an nós imeachta amhomharc de réir an Achta Oideachais 1998 agus de réir an Achta Oideachais (Leas) 2000.