Ár Scoil

Stair Ghaelcholáiste Chomáin

Tá Gaelcholáiste Chomáin suite i Ros Dumhach in Iarthuaisceart Mhaigh Eo, thart ar 20 míle ó thuaidh de Bhéal an Mhuirthead i gcroílár Ghaeltacht Iorrais. Bhunaigh Gael Linn an meánscoil i 1959 agus tháinig sí faoi bhainistíocht Choiste Ghairmoideachais Chontae Mhaigh Eo i 1972. Tá sí faoi bhainistíocht Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo/Shligigh/Liatroma.

Ráitheas Misean

Is ionad iomlán foghlama é Coláiste Chomáin, áit a chaitear le gach duine mar dhuine faoi leith. Oibríonn an fhoireann agus na daltaí le chéile chun barrfeabhas a bhaint amach i dtimpeallacht shábháilte agus chairdiúil, áit a mbíonn atmaisféar de chomhmheas agus de chomhoibriú i bhfeidhm.

Fís

Tá sé i gceist againn an acmhainn seo a fhorbairt trí churaclam meáite trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil a fhreastlaíonn ar riachtanais phearsanta agus chomhchoiteann ár ndaltaí. Tugann muid tosaíocht don éiteas speisialta atá ag an scoil Ghaeltachta, le béim ar an dteanga, ar an gcultúr agus ar an dtraidisiún Gaelach.

Aidhmeanna

Is iad seo a leanas aidhmeanna oideachasúil Choláiste Chomáin Ros Dumhach:

 • Oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge a dhéanann iarracht daltaí a scaoileadh saor, cumhacht a thabhairt dóibh agus iad a spreagadh chun úsáid a bhaint as a dtalann aonair le muinín.
 • Forbairt mhorálta, acadúil, shóisialta agus phearsanta na ndaltaí a chur chun cinn i gcomhchomhairle lena dtuismitheoirí.
 • Spreagadh a thabhairt dóibh sármhaitheas a bhaint amach agus spreagadh a thabhairt dóibh forbairt i dtreo a gcumas iomlán.
 • Curaclam iomlánaíoch leathan a chur ar fáil a chabhraíonn le daltaí a gcumas iomlán a bhaint amach agus léirthuiscint a fháil ar fhoghlaim.
 • Gach deis a thabhairt do dhaltaí cumhachtaí smaointeachais chriticiúil a fhorbairt, rud a chiallaíonn go mbeidh neamhspleáchas intinne acu i dtreo saoránacht réasúnta.
 • Léirthuiscint ar oidhreacht agus ar chultúr a chothú.

Gaeilge

Is í an Ghaeilge teanga teagaisc agus teanga chumarsáide na scoile. Bíonn Gaeilge á úsáid ag pobal na scoile le linn ranganna, ócáidí scoile agus nuair atá imeachtaí chomh curaclam agus imeachtaí seach curaclam ar siúl.

 • Sár chaighdeán Gaeilge.
 • Marcanna breise i scrúduithe in ábhair áirithe.
 • Spreagann an t-oideachas tríd an dara teanga cumas cruthaitheach agus intleachta.
 • Socruithe speisialta taistil do dhaltaí a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den scoil cheantar.

D.E.I.S – Delivering Equality of Opportunity in Schools

Tá an luach a bhaineann le DEIS don scoil agus do na daltaí ollmhór i dtéarmaí infheistíocht bhreise a dhéanamh in infreastruchtúr, acmhainní, tionscnaimh speisialta agus sa bhfoireann. Baineann an plean atá againn chun oideachas den scoth a chur ar fáil do na daltaí le cur le rachmas na scoile maidir le hoideachas a chur ar fáil agus aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáistí oideachais.

Tá roinnt de sholáthair na scéime liostaithe thíos:

 • Seirbhís Teagmhála Pobail Bhaile Scoile – nasc a chruthú idir an baile, an scoil agus an pobal.
 • Soláthar Treoracha níos Fearr do dhaltaí – cúnamh chun ábhair agus slí bheatha a roghnú.
 • Leithroinnt níos fearr Múinteoirí ar an scoil.
 • San áireamh i gClár Críochnú Scoile Thuaisceart Mhaigh Eo.
 • Clár Scoileanna an Teastais Shóisearaigh
 • Incháilithe do H.E.A.R. An Scéim um Bealach Rochtana ar Ardoideachas a chuireann ar chumas daltaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste teacht a bheith acu ar chúrsaí tríú leibhéal tríd an mBealach Iarratais Dhírigh.

Comhairle na nDaltaí 2023/24

 Bliain 1

Teagan Ní Mhurchú

Rachel Ní Mhaoldomhnaigh

 Bliain 2

Sophie Ní Lochlann

Saoirse Nic Errity

 Bliain 3

Klara Nic Ghraith

Katelyn  Nic hÉil

 Bliain 4

Ciarán Ó Broín

 Bliain 5

Kaie Ní Chonghoile

Oisín Ó Muirithe

 Bliain 6

Shauna Ní Reachtaire

Cian Mac Oirbheard

Bord Bainistíochta

Ainmeacha Bhaill an Bhoird Bhain

Ainmnithe ag

1. Pamela Ní Thaidhg (Cathaoirleach)

BOO MSLETB

2. Ciarán Ó Bróin

BOO MSLETB

3. Seán Ó Gallachóir

BOO MSLETB

4 Roger Ó Conghóile

na Tuismitheoirí

5 Fionnuala Walker

na Tuismitheoirí

6 Colette Uí Dheagáin

na Múinteoirí

7 Ollie Munnelly

na Múinteoirí

8. Mark Ó hÉireamháin

(Rúnaí) Príomhoide

An dáta a ceapadh an Bord: 13ú Samhain 2019

Foireann Scoile

AinmÁbhar
Mark Ó hÉireamháinPríomhoide
Collette Uí LiaimPríomhoide Tánaiste
Annette Uí
Mhaoldomhnaigh
Béarla
Alan HastingsMatamaitic, Bitheolaíocht

Linda Cameron

Béarla, Stair
Nóirín Nic OireachtaighGaeilge, Tír Eolas
Caroline Nic AindriasMatamaitic, Gnó
Colette Uí Dhéagáin

Eacnamaíocht Bhaile, OSSP, GCAT.

Irene Ní MhaonaileCeol, Fraincís
Pól Mac Cabhail

Innealtóireacht, Líníocht Teicniúil, Miotalóireacht.

Oilibhear Ó MhuinghilleAdhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, Liníocht Teicniúil, Corpoideachas
Pól Mac PhilbinMatamaitic, OSPS

Elaine Uí Chiaráin

Rúnaí

Jarlath Mac Aindriú

Airíoch (Caretaker)

Treasa Nic Aindriú

Glántóir