Bliain sa Ghaeltacht

Bliain sa Ghaeltacht

Clár na hIdirbhlianaBliainsa Ghaeltacht

Is í aidhm Chlár na hIdirbhliana ag Gaelcholáiste Chomáin eispéiris nua a thairiscint do scoláirí lasmuigh den churaclam acadúil.

Tugtar deis  iontach do scoláirí a fhreastalaíonn ar Chlár na hIdirbhliana don 4ú Bliain a nGaeilge a shealbhú agus a fheabhsú.

Tabhair faoi deara le do thoil: Beidh ar mhic léinn atá ag iarraidh a bheith rannpháirteach agallamh a dhéanamh  chun a bheith roghnaithe ar an gcúrsa. ar chaighdeán na Gaeilge amháin a bhunaítear an glacadh ach ar an spéis a léirítear agus ar an spreagadh.

Transition Year Programme 4th Year  sa Ghaeltacht

The aim of the Transition Year Programme at Gaelcholáiste Chomáin is to offer students new experiences outside of the academic curriculum. Attending Gaelcholáiste Chomáin for the 4th year Transition Year Programme offers students an excellent opportunity to improve their acquisition and knowledge of Irish.

Please note: Students seeking to participate will be required to do an interview for selection on to the course. Acceptance is not solely based upon standard of Irish but on interest expressed and motivation

Conas iarratas a dhéanamh?

Déan teagmháil dhíreach leis an scoil le do thoil trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] ag iarraidh foirm iarratais.

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 11-08-2023.

How to apply?

Please contact the school directly by sending an e-mail to [email protected] requesting an application form.

Closing date for applications 11-08-2023.

ba choir iarratas a dhéanamh?

Clár na hIdirbhlianaBliain ag Gaelcholáiste Chomáin an-fheiliúnach do dhaltaí a bhfuil an tSraith Shóisearach déanta acu.

tábhachtach go mbeadh tuiscint ag scoláirí ar an nGaeilge ach níos tábhachtaí fós go mbeadh suim acu sa Ghaeilge.

an cúrsa deartha chun a bheith tairbheach  do scoláirí trí fheabhas a chur ar a gcuid eolais ar an nGaeilge sula dtosóidh siad ar an Ardteistiméireacht.

Ba cheart go mbainfeadh mic léinn ar mhian leo gairm bheatha a dhéanamh san oideachas, sa dlí, san iriseoireacht, sna meáin agus sna seirbhísí aistriúcháin tairbhe ar leith as an gClár seo.

na scoláirí lonnaithe sa cheantar i gcroí lár na Gaeltachta.

Who should apply?

4th Year Transition Year Programme at Gaelcholáiste Chomáin is ideally suited to students who have completed the Junior Cycle.

It is important for interested students to have an understanding of the Irish language but most importantly have a genuine interest in Irish. 

The course is designed to benefit students by improving their knowledge of Irish before embarking on the Leaving Certificate. Students wishing to pursue a career in education, law, journalism, media and translation services should particularly benefit.

Students are housed in the locality within the heart of the Gaeltacht.

Costas an Chláir

Is é costas an Chláir €5,400 is féidir é seo a íoc i dtráthchodanna de €1,700 agus dhá íocaíocht bhreise de €1,700 go hiomlán.

Cuspóir an chostais seo lóistín le teaghlach óstach. Déantar íocaíochtaí trí chóras Way2Pay.

Tar éis an t-iarratas chun freastal a phróiseáil agus an dalta atá ag déanamh iarratais tar éis a n-agallamh a dhéanamh agus áit a thairiscint , déanfar teagmháil le tuismitheoirí / caomhnóirí maidir leis an bpróiseas íocaíochta.

Cost of the program

Cost of the Program is 5,400 this can be paid in instalments of 1,700 and two additional payments of 1,700 or in full.

The purpose of this cost is for lodging with a host family.

Payments are made via Way2Pay system.

After application to attend is processed and student applying has conducted their interview and have been offered a place parents / guardians will be contacted regarding the payment process.

Costais Bhreise

ghlacann mic léinn páirt i gcláir mar an turas Eorpach, beidh costas gaolmhar breise i gceist le scileanna tiomána.

Additional Costs

If students participate in programs such as the European trip, driving skills there will be an additional associated cost.

Imlíne an chláir:

Cúrsaí

 • Cúrsa Garchabhrach 
 • Cúrsa Raidió
 • Cúrsa Ceannaireachta
 • Cúrsa Tiomána
 • Cúrsa Sábháilteacht Bia
 • Cúrsa Cadhcáil
 • Cúrsa Barista
 • Cúrsa Sábháilteachta Sléibhe
 • Cúrsa Feasachta Drugaí & Alcóil
 • Gradam Gaisce an Uachtaráin www.gaisce.ie/award-levels/bronze-award-level
 • Turas Scoile Thar Lear
 • Cúrsa Éiceolaíochta
 • Ceardlann Féin Chosaint
 • Cúrsa Ióga
 • Grianghrafadóireacht 
 • Códáil 
 • Rince
 • Drámaíocht
 • Drumáil
 • Turais 
 • Turais Báid 

Turais

 • Galf
 • Sacar
 • Babhláil/
 • Coláiste
 • Siúlóid 
 • Siúlóid Chultúir
 • Oíche Chultúir

Program outline:

Courses

 • Certified First Aid Course
 • Radio Course
 • Youth Leadership Course
 • Driving Course
 • Certified Food Safety Course
 • Kayaking Course
 • Barista Course
 • Mountain Safety
 • Drug & Alcohol Awareness Course
 • Gaisce the President’s Award www.gaisce.ie/award-levels/bronze-award-level
 • School Trip Abroad
 • Ecology Course
 • Self – defence Course
 • Yoga Course
 • Photography
 • Yoga course
 • Coding
 • Dance
 • Drama
 • Drumming workshop
 • Trips
 • Boat Trips

Trips

 • Golf
 • Soccer
 • Bowling
 • UISCE
 • “Darkness into Light”
 • Culture Walk
 • Culture Night

EIRCODE: F26 YR99